Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf)

Ek se ziyadah nikah aur Adl(insaaf)

Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf):Ek se ziyadah biwiyan hon, to un sab ke darmiyaan adl-o-insaaf aur musawaat-o-barabari ka bartau karna zaroori hai Islam se pehle bhi ek mard ke liye muta’addid biwiyan rakhna duniya ke tamam mazahib mein jaa’iz samjha jata tha- Arab, Hindustan,Iran, Misr waghairah mamalik ki har qaum mein ta’addude azwaaj ka مزید پڑھیں