Biwi ke huqooq 74

Biwi ke huqooq

Allah ta’ala ka irshad hai:
Auraton ka haq mardon par waise hi hai jaise dastur ke muwafiq mardon ka haq auraton par hai.(Albaqarah:228)
Jis tarha shaohar ke huqooq biwi par hain, usi tarha aur usi qadar biwi ke huqooq bhi shaohar ke zimme hain.

Mahar

Islam mein miyan biwi ke rishte ko ek muqaddas aur qabil-e-ehtiram rishtah qaraar diya gaya hai, isiliye nikah ki hausla afzaai ki ga’ee hai, nikah ke zariye zaojain ke liye ek dusre ki ismat halal hoti hai, is rishte ki ahmiyat aur ismat-e-niswani ke ehtiram ke taur par nikah ke saath mahar ko rakha gaya hai, mahar aurat aur us ki ismat ki qeemat nahi hai; balkeh shaohar ki taraf se ek tohfa-e-ehtiram hai jise woh apni rafeeq-e-hayaat ke liye pesh karta hai.
Mahar ka ujoob Quran, sunnat aur ijmaa- e-ummat se sabit hai.
Mahar: wo maal hai jo aqde nikah ki wajhe se aurat ke liye mard par wajib hota hai.
Rasoolullah sallahu alaihi wasllam ne irshad farmaya :
“Jo shaks kisi aurat se ziyadah ya kam mahar ke iwaz nikah kare; laikin mahar ada karne ki niyyat nahi thi aur us ko dhoka de diya, to qiyamat ke din Allah se zaani ki surat mein mulaqaat kare ga”.(Majma’uzzawaa’id :5707)
Agar kisi shaks ne zindagi mein mahar ada nahi kiya hai, to marne ke baad us ki meraas mein se ada kiya jaye ga .
Mahar-e-mu’ajjal(Cash)
jo mahar nikah ke waqt hi adakardiya jaye, us ko mahar-e-mu’ajjal kehte hain.
Mahar-e-mu’ajjal(creit)
Jo mahar nikah ke waqt ada na kiya jaye ya kuch hissa ada na kiya jaye, us ko mahar-e-mu’ajjal(udhaar) kehte hain.
Masnoon tariqa yeh hai keh mahar ki kuch miqdaar ruqsati ke maoqe par ada kardi jaye-

Mahar ki miqdaar

Hanafiya ke nazdeeq mahar ki kam-az- kam miqdaar das dirham hai (1 dirham : 3gm,61mg,8 microgram * 10=30gm,618miligram Silver).
30, tees gram, che sau athara mili gram)
Hazrat Ali (raziyallahuanhu) se marvi hai, Rasoolullah sallahu alaihi wasllam ne irshad farmaya:
Mahar das dirham se kam nahi hoga.(daraqutni:3603)
Mahar ki ziyadah miqdaar muta’ayyan nahi hai; albattah mahar mein ie’tidaal aur mayanah ravi behtar hai, taqreeban ummahaat ul mu’mineen aur banate tahiraat ka mahar paanch sou (500) dirham tha jis ka maujudha wazan (1,53,900) ek kilo paanch sou teen(503) gram, nauso(900) milli gram chandi(silver) hai.(Jadeed fiqhe masail :1/294)
Shari’at ka tareeqah-e-kaar ye hai keh mahar ki miqdaar bahut kam bhi na ho keh aurat ki dil shikni ho aur bahut ziyadah bhi na ho keh tafakhur maqsood ya adaa’egi mushkil ho.
Hazrat umar (ra) farmate hain :
Ghaur se suno! Zaroorat se ziyadah mahar muqarrar na karo, agar mahar ki ziyadati izzat ya Allah ke nazdeek taqwa ka zariya hoti, to Huzoor sallahu alaihi wasllam us ke ziyadah mustahiq the (Qaamoosul fiqh :5/146).

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں