Shaohar KI itaa'at ,hifazat 82

Shaohar KI itaa’at ,hifazat

A. Shaohar ki itaa’at-o-farmabardari
Shaohar ka pehla haq itaa’at-o-farmabardari hai,
Quran-e-majeed ne is ki taraf ishara kiya hai.
Rasoolullah ne muta’addid ahaadees mein us ko bayan farmaya hai
Chunancheh Aap ne irshad farmaya
Jis aurat ko is haal mein maut aye keh us ka shaohar us se khush ho, to woh Jannat mein dakhil hogi TIRMIZI:1161

A.Agar shaohar kisi khilaf-e-shara kaam ka hukm de, us mein shaohar ki itaa’at jaa’iz nahi hai, jaise ghair mahram ke samne be parda hona waghairah.
B. Jo batein shari’at ke khilaf nahi hain aur shaohar ko us ke mutalaba ka haq bhi nahi hai, un mein shaohar ki itaa’at ki jaasakti hai; laikin wajib nahi hai, jaise aurat ki mamlookah ashya-o-jaa’idaad mein tasarruf karna.
C.Jin baton ka shari’at ne hukm diya hai, jaise namaz, roza waghairah ya jo batein shaohar ka aurat par haq ka darja rakhti hain, jaise shaohar ke taqaza-e-tab’ee ke takmeel basherte keh koi shar’ee ya tab’ee maney maujood na ho, in umoor mein shaohar ki itaa’at biwi par wajib hai.
B. Ghar ki nigrani aur hifazat
Shaohar ka dusra haq yeh hai keh biwi us ke ghar ki nigrani aur hifazat kare, is hifazat-o-nigrani mein bacchon ki tarbiyat, shaohar ke maal-o-jaaidaad ki hifazat aur khud apni iffat-o-paakdamani ka tahaffuz dakhil hain, Allah ta’ala ne is haqeeqat ki taraf ishara farmaya hai.
Aap ne irshad farmaya :
Tum mein se har ek nigran hai aur apni zere nigrani cheezon ki babat jawab deh hoga… aurat apne shaohar ke ghar ki nigran hai aur us se uski ma tahat cheezon se mutta’aliq suwaal kiya jayega BUKHARI:893

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں